«آداب-طبی-و-اخلاق-پزشکی-در-اسلام»

معرفی کتاب؛

«آداب طبی و اخلاق پزشکی در اسلام»/ علم طب چه زمانی و چگونه به وجود آمد؟

کتاب «آداب طبی و اخلاق پزشکی در اسلام» نوشته جعفرمرتضی عاملی است که توسط محمدرضا صالح به فارسی برگردانده شده است. این کتاب دلیل اصلی رویکرد مسلمانان به علم طب را توجه پیشوایان دین به این دانش می‌داند.