��������-����������

به همت مخترع بسيجي اردبيلي تحقق يافت؛

كنسانتره دامي ارگانيك با پسابهاي كشتارگاهي به روش ورمي ساخته شد

مخترع بسيجي اردبيلي موفق به توليد كنسانتره دامي ارگانيك با پسابهاي كشتارگاهي به روش ورمي شد و تامین غیرمستقیم امنیت دفاعی کشور، بهبود عملكرد تغذيه اي دام ها، حفظ محيط زيست، عدم وابستگي به محصولات وارداتي و صرفه جويي اقتصادي را از مزاياي مهم اين محصول برشمرد.