��������-��������-��-����������-��������-��������-������

کتاب پایش و تحلیل عددی سازه شفت منتشر شد

کتاب پایش و تحلیل عددی سازه شفت به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل منتشر شد.