����-����-��������

توسط محققان شرکت دانش بنیان مهر اندیشان انجام شد؛

تولید آب یونیزه(شش ضلعی) قلیایی با روش طبیعی

محققان شرکت دانش بنیان مهر اندیشان، در راستای دستیابی به آب سالم دستگاه تصفیه آب یونیزقلیایی و شش ضلعی را بومی سازی کردند.