آموزش-زبان-فارسی

شبکه آموزش، شبکه عدالت آموزشی و فرصت‌های برابر

در بین شبکه های تلویزیونی آموزش و اینترنتی شاد، شبکه تخصصی آموزش بیشترین امتیاز را در آموزش علم و دانش کسب کرده است.

مفاخر استان مرکزی؛

عبدالعظیم قریب، سیمای نجیب زبان فارسی

استاد عبدالعظیم قریب گرکانی پدر دستور زبان فارسی، ادیب معاصر ایرانی و بنیان گذار دستور زبان فارسی نوین بود.

مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی خبرداد:

سالانه دو هزار خارجی زبان فارسی می آموزند

در هر سال دو هزار نفر خارجی در مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی، درس می خوانند و با این زبان آشنا می شوند.