آموزش-فنی-و-حرفه-ای

لزوم توجه به نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کشور

روز ملّیِ «کار آفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای» و هفته «مهارت»، فرصت مناسبی برای توجه به نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کشور و اهمیت دادن به آموزش عملی و مهارت آموزی است.

مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان:

دانشجویان و دانش آموزان ما نسبت به درس خواندن بی رقبت هستند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان آموزش گریزی را از معضلات جامعه توصیف کرد و گفت: دانشجویان و دانش آموزان ما نسبت به درس خواندن بی رقبت هستند که باید برای این مسئله چاره اندیشی کنیم.

فقر مهارتی چالش های اقتصادی و کم انگیزگی برای خانواده ها؛

۳۹میلیون نفر جمعیت کشورمان بدون مهارت و غیر فعالند

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: در کشور ما فقر مهارتی چالش های اقتصادی و کم انگیزگی برای خانواده ها ایجاد کرده است و از ۶۵ میلیون نفر جمعیت در سن کار، ۳۹ میلیون نفر بدون مهارت و غیر فعالند.

به گزارش خبرگزاری علم وفناوری استان سمنان

ضرورت و جایگاه آموزش های فنی وحرفه ای در کارآفرینی وچرخه اشتغال + گفت وگو با مدیرکل فنی و حرفه ای استان سمنان

در این هیاهوی بیکاری آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی یکی از نیازهای اصلی امروز است، زیرا نقش مهارت آموزی در کنار آموزش های تئوری دانشگاه ها به نوعی هدایت کننده به طرف چرخه تولید است.