آنتی-میکروبیال

ساخت پد تصفیه هوا توسط محققان دانشگاه شریف

طراحی و ساخت پدفیلتر تصفیه هو توسط جمعی از پژوهشگران دانشگاه شریف انجام گرفته است که بدون نیاز به دستگاه تصفیه هوا در محیط‌های داخلی مانند ادارات و منازل نیز قابل استفاده است