اساتید-مدرسه-کندی-دانشگاه-هاروارد::خبرگزاری علم و فناوری
اساتید-مدرسه-کندی-دانشگاه-هاروارد

معرفی کتاب؛

توانمندسازی حکومت؛ شواهد، تحلیل، عمل

مرکز توانمندی و جامعه جهاد دانشگاهی به تازگی کتابی منتشر کرده به نام « توانمندسازی حکومت؛ شواهد، تحلیل، عمل» نوشته اساتید مدرسه کندی دانشگاه هاروارد شامل مت اندروز، لنت پریچت، مایکل وولکاک و ترجمه جعفر خیرخواهان و مسعود درودی است.