اسطوره-سیستان-و-بلوچستان

علم و فناوری گزارش می دهد

مشاهیر و اسطوره های سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان دومین استان پهناور کشور در جنوب شرقی ایران، که تا کنون اسطوره ها، مشاهیر و دانشمندان بزرگی را در خود پرورانده است. این گزارش به معرفی تعدادی از این بزرگان می پردازد.