امداد-صنعت

ورود سرمایه گذاران در حیطه های علمی ضروری است

رئیس هیئت مدیره احیاگران امداد صنعت نانو با بیان این که ورود سرمایه گذاران در حیطه های علمی ضروری است، گفت: رشد و شکوفایی علمی جوانان تنها بعلت عدم توانایی مالی و کمبود امکانات جهت ثبت اختراع، تولید طرح آزمایشگاهی و در نهایت تجاری سازی در شرایط نا امیدی و بن بست قرار دارد و که ایجاد صندوق شکوفایی علم توسط خیرین ضروری به نظر میرسد.

در گفتگو با دبیر جامعه اسلامی کارگران استان مطرح شد:

صندوق جمع آوری اطلاعات علمی دانشگاه و صنعتگر ایجاد می شود

ایجاد صندوق جمع آوری اطلاعات علمی دانشگاه و صنعتگر از محور های مهم امداد صنعت است که تا پژوهش ها و تحقیقات اساتید بازنشسته را جمع آوری کنیم و با تلفیق این ها با تجربیات کارگران و کارآفرین ها بتوانیم صنعت را احیا کنیم و اطلاعات اساتید بعد از بازنشستگی بایگانی و متروکه نشود.