انتگرال::خبرگزاری علم و فناوری
انتگرال

انتگرال از کتاب درسی حذف شد

برخی مباحث ریاضی نظیر انتگرال از کتاب دوازدهم حذف شد.