بازار-کار

بازار کار، اشتغال و استخدام دغدغه جوانان امروز

بازار کار، اشتغال، استخدام دغدغه جوانان امروز چندی است که در گروه‌های مختلف تلگرامی و ایمیلی پیام‌هایی ناشی از شکایت دانش آموختگان از نبود کار و محدودیت‌های شغلی می‌بینم و البته پیام‌هایی هم به صورت شخصی دریافت می‌کنم.

نبود تناسب رشته های دانشگاهی با مشاغل موجود و بی کاری فراوان برای فارغ التحصیلان

عدم تناسب بین رشته های دانشگاهی و مشاغل موجود و البته هدایت نادرست فارق التحصیلان و نداشتن برنامه ریزی برای آنان، می تواند علاوه بر متخصص نبودن افراد در زمینه کاری خود، دلیلی هم بر رونق بی کاری در جامعه بشود.