جهاد-دانشگاهی-اهواز::خبرگزاری علم و فناوری
جهاد-دانشگاهی-اهواز

با حضور وزیر نفت انجام می شود

رونمایی از دکل حفاری ساخت جهاد دانشگاهی خوزستان

وزیر نفت در سفر دو روزه خود به استان خوزستان از دکل حفاری ساخت جهاد دانشگاهی نیز رونمایی می کند.