جهاد-کشاورزی-شهرستان-رابر::خبرگزاری علم و فناوری
جهاد-کشاورزی-شهرستان-رابر

شهرستان رابر۲۳۳هکتار سطح زیرکشت گیاهان دارویی دارد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رابر با بیان اینکه ۲۳۳هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی در شهرستان داریم، گفت: ۳۷ هکتار مزرعه زعفران،۱۴۵ هکتار گل محمدی و ۵۱ هکتار سایر گیاهان دارویی از ۲۳۳ هکتار را به خود اختصاص داده اند.