جهاد-کشاورزی-یزد

تدوین طرح اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات کم آبخواه در یزد

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از تهیه و تنظیم طرح اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات کم آبخواه در استان یزد خبر داد.

مدیرترویج سازمان جهاد کشاورزی یزد مطرح کرد:

به لیمو؛ گیاهی مناسب مناطق گرم و خشک

مقاومت در برابر گرما و کم آبی باعث شده تا گیاه به لیمو،گیاهی مناسب کشت در مناطق گرم و خشک مانند استان یزد باشد.