حوزه-شهری

به بهانه قیمت گذاری جدید پارک حاشیه خیابانها در شیراز

حق به شهر و شعار شهر شهروندمدار

این روزها بحث قیمت گذاری پارک حاشیه معابر در دستور کار شورای اسلامی شهر شیراز است. به همین بهانه فارغ از قیمت گذاری از منظر حقوق اجتماعی شهروندان و به خصوص پارادایم حق به شهر به این موضوع پرداخته شده است.

در گفتگو با یک دکتر شهرساز مطرح شد؛

چرا کتاب‌های حوزه مدیریت شهری؟!

مشاور شورای شهر شیراز گفت: شهرسازی و توسعه شهری، امروزه به‌عنوان یك علم یا فن در مفهوم متعارف خود محسوب نمی‌شود، بلكه به‌عنوان یك دانش میان‌رشته‌ای تلقی می‌گردد كه به جای قوانین قطعی و ثابت علمی و فنی که به‌علت درگیر بودن با تمامی ابعاد زندگی، با گرایش‌ها و متغیرهای اجتماعی و احتمال‌پذیر سروكار دارد.