خبرگزرای-علم-و-فناوری::خبرگزاری علم و فناوری
خبرگزرای-علم-و-فناوری

انتخابات الکترونیک | از افزایش درصد مشارکت تا احتمال دستکاری نتایج

پر واضح است که مزایای رای گیری الکترونیک هرچقدر جذاب است معایب آن به همان اندازه می تواند نگران کننده باشد.