خواجه-نصیرالدین-طوسی

مهندس، یا راهی می‌یابد یا راهی می‌سازد

پنجم اسفندماه، روز مهندس مبارک باد.

مهندسین امروز، میراث داران دانش و تمدن ايراني

هادیان گفت: روز مهندس به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند، به تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا بیکران، به تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند، به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند، مبارک.

تست كرونای دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر مثبت است

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرده که مطابق اخبار واصله تست كرونای دانشجوی مشكوک ساكن خوابگاه دانش این دانشگاه مثبت اعلام شده است.