خونگیری

توسط مخترع کردستانی؛

تولید لوله های نمونه گیر خون خلاء

این اختراع یک دستگاه یا نمونه ای از خط تولیدی است که توانایی تولید لوله های آزمایشگاهی نمونه گیر خون را دارد که دارای خاصیت خلإ می باشد و برای سهولت خون گیری، نگهداری آن و رعایت بهتر مسائل بهداشتی از آن استفاده می کنند. روزانه در آزمایشگاه ها و بیمارستان های کشور جهت آزمایشات مختلف احتیاج به خونگیری از افراد مختلف می باشد که این خونگیری به شیوه های مختلفی اجرا می شود .