دستگاهی-که-صدای-بیماری-را-می-شنود::خبرگزاری علم و فناوری
دستگاهی-که-صدای-بیماری-را-می-شنود

ابداع دستگاهی که صدای بیماری را می‌شنود!

پژوهشگران دانشگاه پردو به سرپرستی دانشمند ایرانی، ابزاری ساخته‌اند که به متخصصان امکان می‌دهد تا نمونه ماتریکس برون‌یاخته‌ای را روی یک پلتفرم بارگذاری کنند و سفتی آن را به واسطه امواج صدا تشخیص دهند.