دکتر-علویان-مهر

تشکیل جلسه اعضای مجمع مشورتی توسعه استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز

عضویت دانشگاه صنعتی شیراز در مجمع مشورتی توسعه فارس

جلسه اعضای مجمع مشورتی توسعه استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز تشکیل شد.