دکتر-مریم-کوچکی‌نژاد

چرا زنان موفق ایرانی توسط فمینیست‌ها سانسور می‌شوند؟

زن موفق از نظر فمینیست‌های ایرانی، زنی است که برهنه و هرزه باشد و آرزویش این باشد که شبیه مردان شود و با کانون خانواده مبارزه نماید.