راهپیمایی-به-صورت-مجازی-در-روز-جهان-قدس

شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس به صورت مجازی

همزمان با آخرین جمعه ماه رمضان، به دلیل محدودیت در برگزاری راهپیمایی، راهپیمایان می‌توانند به صورت مجازی در راهپیمایی ضد صهیونیستی روز قدس شرکت کنند.