رزا-قوچانی

مدیرترویج سازمان جهاد کشاورزی یزد مطرح کرد:

به لیمو؛ گیاهی مناسب مناطق گرم و خشک

مقاومت در برابر گرما و کم آبی باعث شده تا گیاه به لیمو،گیاهی مناسب کشت در مناطق گرم و خشک مانند استان یزد باشد.