ریبوز::خبرگزاری علم و فناوری
ریبوز

کشف قند و شکر در یک نوع شهاب‌سنگ؛ آیا موجودات فضایی قند را به زمین آوردند؟

در یک تحقیق جدید، محققان سه شهاب‌سنگ‌ را مطالعه کردند که یکی از آن‌ها شهاب‌سنگی بود که در سال ۱۹۶۹ به استرالیا برخورد کرد و میلیاردها سال قدمت دارد. البته پیشترها نیز شهاب‌سنگ‌ها برای وجود شکر بررسی شده بودند، اما این بار محققان روش جدیدی را برای استخراج با استفاده از آب و هیدروکلریک‌اسید استفاده کردند. دانشمندان قندهایی مانند «آرابینوز» (arabinose) و «گزیلوز» (xylose) را یافتند اما مهم‌ترین یافته آن‌ها «ریبوز» (ribose) بود.