زورکی

محسن محمدی:

تاریخ تولد لاکچری مادر به قیمت جان فرزند

مادری که در روز های پایان تولد فرزندش است با ورق زدن تاریخ و مشاهده ۹۸.۸.۸ به ذهنش می رسد که زایمان رو چند روزی زودتر در برنامه بگذارد تا تاریخ تولد فرزندش در روز خاص باشد.