سجادی-پور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد تاکید کرد

ضرورت انجام کارهای علمی- تحقیقاتی در مورد شتر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به اینکه متاسفانه تاکنون مباحث مربوط به شتر در کشور مغفول مانده بر ضرورت انجام کارهای علمی- تحقیقاتی و همچنین نگاه اقتصادی به محصولات شتر و ارزش افزوده آنها تاکید کرد.