سجادی-پور::خبرگزاری علم و فناوری
سجادی-پور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد تاکید کرد

ضرورت انجام کارهای علمی- تحقیقاتی در مورد شتر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به اینکه متاسفانه تاکنون مباحث مربوط به شتر در کشور مغفول مانده بر ضرورت انجام کارهای علمی- تحقیقاتی و همچنین نگاه اقتصادی به محصولات شتر و ارزش افزوده آنها تاکید کرد.

گزارش تصویری؛

دیدار دانشجویان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد

اعضای مرکز تفکر و آزاد اندیشی بسیج دانشجویی یزد جهت بررسی وضعیت بحران آب در استان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد دیدار کردند.