سعيد-قاضي-پور

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب معرفی اصول کافی ؛ کتابی برای آشنايي با فقه شيعه به زبان‌هاي انگليسي و فارسي

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان خواهیم بود و این هفته کتاب معرفی اصول کافی را آشنايي با فقه شيعه به زبان‌هاي انگليسي و فارسي معرفی خواهیم کرد.