سعید-قاضی-پور

دکترای الهیات در گفتگو با علم و فناوری:

دینی که انسان را به کمال می رساند نخبه پرور است

سعید قاضی پور در گفتگو با علم و فناوری درمورد نخبگان مذهبی و شرایط آن ها سخن گفت.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب بررسی تفسیر عرفانی؛ برای علاقمندان به فلسفه و عرفان

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب بررسی تفسیر عرفانی؛ برای علاقمندان به فلسفه و عرفان را معرفی خواهیم کرد.