سلول-ت-درمانی

تشکیل سلول های بتا از سلول های بنیادی؛

کشف درمان جایگزین سلولی برای دیابت نوع یک

محققان درمان جایگزین سلولی برای دیابت نوع ۱ را از طریق تشکیل سلول های بتا از سلول های بنیادی کشف کردند.