سود-بانکی

یادداشت/

چگونه می توان تورم را در کشور کنترل کرد ؟

نظام بانکی ایران به دلیل عدم وجود مقررات کافی و بی نظارتی به ابزار تخریب اقتصاد تبدیل شده است. بانک ها؛ وام های خود را با فساد و زد و بند به حلقه های متصله پرداخت می کنند که بخش قابل توجهی از آن بازنمی گردد و به آن معوقات بانکی نام می دهند. از طرف دیگر باید به سپرده های مردم سود پرداخت کنند و چون سود تسهیلات باز نمی گردد ناگزیر از مراجعه مکرر به بانک مرکزی برای تامین منابع می شوند .

عرضه گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی در سیستم بانکی و چند پرسش از تیم اقتصادی دولت

هزینه های بی اعتبار شدن دولت بر اثر سیاست های اقتصادی بی ثبات و ناپایدار بسیار سنگین و شاید غیر قابل جبران باشد.