سید-جمال-سجادی-پور::خبرگزاری علم و فناوری
سید-جمال-سجادی-پور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد تاکید کرد

ضرورت انجام کارهای علمی- تحقیقاتی در مورد شتر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به اینکه متاسفانه تاکنون مباحث مربوط به شتر در کشور مغفول مانده بر ضرورت انجام کارهای علمی- تحقیقاتی و همچنین نگاه اقتصادی به محصولات شتر و ارزش افزوده آنها تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد:

تصور حفظ یزد بدون حفظ کشاورزی تصور غلطی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد تاکید کرد:حیات ما با کشاورزی گره خورده و تصور حفظ یزد بدون حفظ کشاورزی تصور غلطی است.