سیروس-پالدی

ثبت اختراع نمای نورگذر هوشمند با کلکتور تابشی توسط نخبه تبریزی

نخبه جوان تبریزی موفق شد اختراعی با عنوان « نمای نورگذر هوشمند با کلکتور تابشی » را به نام خود ثبت کند.