شایعه-ماه-آبی

بررسی علمی یک شایعه:

ماه آبی، حقیقت علمی یا بزرگنمایی رسانه ای؟

بسیاری از پدیده های نجومی با آب و تاب زیادی در رسانه ها بازتاب پیدا می کنند که در بسیاری موارد دستخوش شایعات و بزرگنمایی های غیر علمی قرار می گیرند . این بار ماه آبی یا Blue Moon با واقعیت های متفاوتی و با بهره گیری از نام وسوسه کننده اش در حال اشاعه است.