شرکت-شتابدهی-جهت

برای اولین بار در خراسان جنوبی

شرکت شتابدهی جهت، حلقه واسط بین مخترعین و سرمایه گذاران/ طراحی صنعتی، ساخت، جذب سرمایه گذار و فروش اختراع جزء نقاط قوت این شرکت است

با توجه به اینکه در استان خراسان جنوبی ، نیاز به مکانی برای ارتباط دادن مخترعین با سرمایه گذاران برای تولید انبوه احساس می شد، این شرکت تأسیس شد و فعالیت هایی همچون طراحی صنعتی، ساخت، جذب سرمایه گذار و فروش اختراع را انجام می دهد.