صنایع-مادر

موانعی که مسیر تولید را ناهموار می کنند

شرکت واگن پارس اراک از صنایع مادر کشور است با ایجاد موانع ،رونق تولید در این کارخانه مورد تهدید است.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان کرمان مطرح کرد؛

مطالبه ایجاد صنایع پایین دستی از الزامات جهش تولید و افزایش اشتغال

رضا خواجه حسنی گفت: طرح توجه به صنایع پایین دستی درجهت فرآوری محصولات صنعتی و معدنی باید مورد مطالبه مسئولان و علی الخصوص مردم استان قرار گیرد تا شاهد رشداقتصادی، اشتغال پایدار و همچنین بهره برداری بیشتر از ثروت ها و ظرفیت های صنعتی و معدنی استان باشیم.

پایگاه بسیج علمی ذوالفقار شهرستان لنجان برگزار کرد؛

بازدید از صنایع مادر با هدف کارآفرینی و ایجاد کارگاههای کارآفرینی کوچک

اعضای پایگاه بسیج علمی ذوالفقار شهرستان لنجان از خطوط تولیدی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در تاریخ پنجم شهریور ماه سال ۱۳۹۶ بازدید کردند.