علائم-فیزیولوژیکی::خبرگزاری علم و فناوری
علائم-فیزیولوژیکی

حلقه هوشمند اورا می تواند در تشخیص زودهنگام ویروس کرونا مفید باشد

حلقه هوشمند اورا می تواند به تشخیص علائم فیزیولوژیکی اولیه که ممکن است نشانگر شروع COVID ۱۹ باشد کمک کند.