علمی-و-پزشکی

مخدر هایی که هر روز صنعتی تر می شوند:

اثر دندان نامرئی کروکودیل برپوست و مغز جوانان

مخدر کروکدیل (دزومورفین) دارویی خطرناک و بالقوه کشنده است که عوارض جانبی زیادی ایجاد می کند اثرات سمی آن بلافاصله پس از تزریق تجربه شده و خیلی سریع پیشرفت می کند