فرهنگ‌سازی

توسط معاونت فرهنگ‌سازی بسیج دانشجویی با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان؛

فراخوان اولین جشنواره ملی «دانشگاهیان تاریخ‌ساز»

اولین جشنواره ملی «دانشگاهیان تاریخ‌ساز» به همت معاونت فرهنگ‌سازی ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان با همکاری بسیج اساتید استان برگزار می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان:

در آموزش آموزه‌های ترافیکی باید نظام‌مند عمل کرد

دکتر رحیمی خاطرنشان کرد: آموزش در حوزه‌ی ترافیکی امری ضروری است و باید از تک‌روی و جزیره‌ای عمل نمودن پرهیز کرد.