فصد

در گفتگو با پزشک طب سنتی عنوان شد:

فصد بر حجامت‌ ارجحیت دارد / در فصد خون غلیظ دفع نمی‌شود

فصد بر حجامت‌ ارجحیت دارد، چون خون حجامت از مویرگ ها خارج می‌شود و ضعف کمتری صورت می‌گیرد.