فناوری-تولید-پودر-عسل

توسط تولید کننده ی ارومیه ای؛

دستیابی به فناوری تولید پودرعسل/راه اندازی خط تولید پودر عسل در ارومیه

تولید کننده ی ارومیه ای برای نخستین بار در کشور به فناوری تولید پودر عسل دست یافت.