مالکیت-معنوی

حقوق ناشی از مالکیت فکری چیست؟

مدیر دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد اظهار داشت: مالکیت فکری، به ابداعات و دستاوردهای ساخته بشر که محصول ذهنی انسان بوده اشاره دارد و تمام دارایی‌های نامشهودی که با استفاده از قدرت فکر و ذهن انسان پدید آمده است را می‌توان در قالب دارایی‌های فکری تعریف کرد.

رئیس کانون کارآفرینی استان اصفهان گفت؛

اداره سیستم توسط کارمندان با دستورالعمل و بخش نامه و نه اهلیت مهمترین مشکل نخبگان است

رییس کانون کارآفرینی استان اصفهان معتقد است به جهت اتفاقاتی که در صد سال گذشته با ورود نفت و دلارهای نفتی به اقتصاد وارد شده نخبگی تعریف خودش را از دست داده و اداره سیستم توسط کارمندان با دستورالعمل و بخش نامه و نه اهلیت هم مهمترین مشکل نخبگان است، چرا که کارمندان دغدغه و مشکلی بنام حفظ مالکیت معنوی ندارند.