محسن-هادیان

مهندسین امروز، میراث داران دانش و تمدن ايراني

هادیان گفت: روز مهندس به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند، به تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا بیکران، به تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند، به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند، مبارک.

یک فعال سیاسی اجتماعی درگفتگو با علم و فناوری:

با جوان متعهد و متخصص روزهای خوبی در عرصه تولید پیش‌روی کشور خواهد بود

هادیان گفت: تاکید اصلی در گام دوم انقلاب توجه و اعتماد به جوانان است که با ورود جوانان متعهد و متخصص شاهد روزهای خوبی در عرصه تولید و رقم خوردن جهش در آن خواهیم بود.