محمود-فاضل-مسئول-بسیج-علمی-استان-قم

طب اسلامی و سنتی در کشور احیا می شود؛

به همت سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری/آغاز به کارمرکز هدایت و حمایت از تحقیقات طب اسلامی در قم

بیمارانی که از پزشکی نوین قطع امید کرده اند از یک سو و از طرف دیگر اقبال مردم به سمت طب سنتی و طب اسلامی ارائه سازو کارهای جدید و به روزی در حوزه درمان بر اساس طب اسلامی و طب سنتی از سوی وزارت بهداشت را می طلبد، با راه اندازی مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات طب اسلامی که برای اولین بار در کشور به همت سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری استان قم راه اندازی می شود امید است سازو کارهای علمی و اجرایی کارآمد در کشور نهادینه گردد.