مرکز-تحقیقات-جاذب-کربن-فعال

برای اولین بار درکشور

استفاده از پوست بلوط به عنوان جاذب

خبرگزاری سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان کردستان در گفتگو با سیروان محمدی آذر عضو هیات علمی دانشگاه کردستان و مسئول مرکز جاذب کربن استان از پیشرفت های این مرکز خبر داد.

تجهیز آزمایشگاه مرکز هدایت و حمایت از جاذب کربن فعال و مواد وابسته

آزمایشگاه مرکز هدایت و حمایت از جاذب کربن فعال و مواد وابسته استان کردستان به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کردستان تجهیز شد.