معرفی-مسئول-جدید-بسیج-علمی-و-فناوری-اندیکا

معرفی مسئول جدید بسیج علمی و فناوری شهرستان اندیکا

مسئول جدید بسیج علمی، پژوهشی و فناوری شهرستان اندیکا معرفی شد