مهدی-جلیلیان

کارشناس رسانه تشریح کرد:

علت گرایش مخاطبین به رسانه های بیگانه

جلیلیان بیان داشت: ما رسانه ای ها صرفاً گفته ها را منتقل می کنیم، اما وقتی نتوانیم واقعیت قضیه را به صورت کامل و جامعه ارائه بدهیم مطمئناً مخاطب جذب رسانه های دیگر می شود.

کارشناس رسانه:

اکثر افراد جامعه فاقد سواد رسانه ای هستند

جلیلیان گفت: در حال حاضر هر کس مطلبی در یک نشریه و یا فضای مجازی یا مکتوب منتشر می کند به عنوان یک فعال رسانه ای شناخته می شود، این در حالی است که اکثر افراد جامعه ما فاقد سواد رسانه ای هستند.