مونتاژ-بزرگترین-آزمایش-فیوژن-هسته‌ای-جهان

مونتاژ بزرگترین آزمایش فیوژن هسته‌ای جهان

دانشمندان مونتاژ بزرگترین آزمایش فیوژن هسته ای جهان را آغاز می کنند.