ناحیه-ابوذر-سپاه-تهران-بزرگ

نظارت از عملکرد علمی پایگاه ها با هدف تقویت و توسعه فعالیت های علمی

معاون علمی، پژوهشی ناحیه ابوذر با هدف تقویت و توسعه فعالیت های علمی آموزشی و همچنین حمایت از ابتکارات و اختراعات مخترعین بسیجی از پایگاه های علمی تابعه نظارت کرد.

ایده پردازی

یکی از مهم ترین اصول علمی که منشا تمامی اتفاقات رخ داده در عالم هستی می باشد ایده و تفکر نوین است.

شناسایی نخبگان علمی

مساجد بهترین مکان برای شناسایی، جذب و رشد نخبگان علمی است.